Projekt 12906 Avslutat Renovering till passivhusstandard av 60- och 70-talssmåhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Samfinansiering med Energimyndigheten.

Det övergripande syftet var att bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål enligt regeringens proposition (2012/13:21). Detta innebär att den befintliga bebyggelsen måste genomgå omfattande energieffektivisering och att hög andel förnybar energi måste säkerställas. Hänsyn måste också tas till inneklimat, arkitektur och brukare. Ett livscykelperspektiv är nödvändigt.

Småhus svarar för en betydande del av energianvändningen inom den svenska byggsektorn, cirka 30 %. Småhusen byggda 1971-1980 använder idag cirka 1/3 av all energianvändning i småhus. Jämfört med dagens småhus är värmeisoleringsnivån låg och värmeåtervinning är sällsynt. Därtill kommer att en stor andel av 60- och 70-talssmåhusen värms med elvärme. Potentialen för energieffektivisering och inneklimatförbättringar i dessa småhus är stor.

Byggbranschen saknar idag goda exempel och riktlinjer för renovering till passivhusstandard av småhus. Med detta projekt vill vi ta fram underlag för direkt tillämpbara riktlinjer för att kunna genomföra renoveringar i stor skala. Vi vill med livscykelkostnadsanalyser visa att det, trots högre investeringskostnader, kan vara kostnadseffektivt att satsa på framtidens teknik för energieffektivisering av småhus. Projektet kommer att inventera genomförda passivhusrenoveringar i Nordeuropa, tillgängliga och framtida byggprodukter för lågenergirenovering, simulera energianvändning och inneklimat, beräkna livscykelkostnader för olika alternativa lösningar, ta fram förslag för passivhusstandardrenovering med dagens teknik.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Passive house renovation of Swedish single-family houses from the 1960s and 1970s", Tomas Ekström, LTH (188 sidor med en bilaga och fyra vetenskapliga artiklar). Slutredovisningen kommer att kompletteras med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt