Projekt 13573 Avslutat Probabilistiska energiberäkningar och risk

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Avhandlingen är utförd och framlagd vid Lunds universitet.
Projektet är en fortsättning av en doktorandstudie och har utrett en ny metod att utföra energiberäkningar med probabilistiska metoder för byggnader, som bättre tar hänsyn till osäkerheter i indata än nuvarande traditionella metoder. Studien utvärderade hur olika nivåer av datakvalitet påverkar den förutsägbara modellens precision.
Målet är att denna studie ska tillgängliggöra användandet av deterministiska och probabilistiska metoder vid beslut gällande energiprestanda i byggsektorn. Resultatet visar på vikten av datakvalitet och dess inverkan på den prediktiva modellen.

Studien utvärderade hur metoden kan utvecklas för att inkludera optimering av byggnadens obestämda design med okända produkter och inte bara utvärdera risken med en bestämd design med känt material och kända produkter. Det implementerade optimeringssteget jämför designalternativ och hur intressentens synpunkter påverkar analysen och modellernas omfattning vid kvantifiering av risken. Studien utvärderade också hur de valda nivåerna på designkriterierna påverkar ett projekts risknivå.
Utvärderingen illustrerar hur kvantifiering av risknivån kan förbättra beslutsprocessen, antingen när man beslutar om en byggnadsdesign eller vid valet av designkriteriet som ska användas i projektet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt