Projekt 13698 Avslutat Smart kravställande i bygglovsprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Kritik har riktats mot att Göteborg gör avsteg från Boverkets byggregler (BBR) och använder sig av särkrav. Sedan 2015 gäller regeln i 8 kap. 4 a § PBL, som innebär att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Syftet med detta projekt är att studera hur Göteborg tolkar och tillämpar de regler i BBR, PBF och PBL som byggare har att förhålla sig till, speciellt med inriktning mot att identifiera lokala tillämpningar av de krav som är kostnadsdrivande och försvårande.
Genom entydiga regler och enhetlig regeltillämpning förenklas processerna, och genom smart kravställande bör det kunna byggas fler bostäder, hållbart och till rimliga kostnader.
Vad som studeras här är processen från bygglov till startbesked, alltså inte innehållet i avtal i genomförandeprocessen. De sex bygglovsprocesser som analyserats här speglar erfarna byggherrars nyproduktion av flerbostadshus inom Göteborg under de senaste åren. Intervjuer med sökandes projektledare, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer har genomförts under septembernovember 2019. I rapporten ges även bakgrundsinformation om de statliga tekniska kraven på byggprojekt, kommunala krav i allmänhet, internationella jämförelser och fyra lokala krav policydokument. Dessutom finns det en översikt över relevanta utredningar och utvecklingsprojekt som pågår eller nyligen har avslutats.

Projektansvarig
  • Byggnads AB Tornstaden Syd
Projektledare