Artikel Kommuner har krav utöver BBR och PBL

Publicerad

Projektet ser behov av översyn av BBR - för tillgänglighet och bostadsutformning.
I Plan- och bygglagen gäller att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav. Ändå ställer många kommuner egna krav. Syftet med det här projektet var att studera hur Göteborg tolkar och tillämpar regler i Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL).
I Plan- och bygglagen gäller att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav. Ändå ställer många kommuner egna krav. Syftet med det här projektet var att studera hur Göteborg tolkar och tillämpar regler i Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL).
I Plan- och bygglagen gäller att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav. Ändå ställer många kommuner egna krav. Syftet med det här projektet var att studera hur Göteborg tolkar och tillämpar regler i Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL) som byggare har att förhålla sig till, med inriktning mot att identifiera lokala tillämpningar av de krav som är kostnadsdrivande och försvårande.

Processen från bygglov till startbesked har studerats. De sex bygglovsprocesser som analyserats speglar byggherrars nyproduktion av flerbostadshus inom Göteborg under de senaste åren. Intervjuer med sökandes projektledare, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer har genomförts.

I rapporten ges bakgrundsinformation om de statliga tekniska kraven på byggprojekt, kommunala krav i allmänhet, internationella jämförelser och fyra lokala kravpolicydokument. Det finns en översikt över relevanta utredningar och utvecklingsprojekt som pågår eller nyligen har avslutats.

Vad gäller PBL har studien inte identifierat några större behov av att ändra lagreglerna. I fråga om Boverkets BBR såg projektet behov av översyn av reglerna för tillgänglighet och bostadsutformning. Beroendet av rådtexterna i BBR när föreskrifterna tolkas är ibland problematiskt, enligt projektet.

För att säkra enhetlig bedömning i olika kommuner menar projektet att det skulle vara bra med preciserade regler för tillgänglighet och bostadsutformning på nationell nivå, utgående från en ny bedömning av balansen mellan samhällskraven på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

En sådan omprövning kan kräva ändringar i lagstiftningen och inte endast i BBR. Övergången till en digital bygglovsprocess bör påskyndas i Göteborg, anser projektet. Ett starkare digitalt stöd bör också kunna effektivisera den interna kommunala remisshanteringen ytterligare.

Projektet menar också att det är naturligt att kommunen lägger ut checklistor för vilka handlingar som krävs av de sökande i olika skeden av processen, och att det införs en enhetlig terminologi för olika slags handlingar. Helst bör det införas en gemensam nationell terminologi.

Kontakt