Projekt 13658 Avslutat Säkerställande av energimätningar i nybyggda flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Sedan 2006 finns krav på energimätning i byggnader för att redovisa bygglov och erhålla slutbesked. Dessutom ska energianvändningen verifieras och normaliseras, det vill säga korrigeras till normalt brukande. Detta ställer stora och allt större krav på uppföljande mätningar i byggnader, vilka till övervägande del har varit minst sagt bristfälliga, kraven till trots.

Projektets mål har varit att ta fram och redovisa standardiserade anvisningar för energimätningar i flerbostadshus, som kan följa med i hela processen för att säkerställa och underlätta uppföljning och verifiering.
Projektet inleddes med intervjuer och diskussioner med inblandade aktörer (beställare, konsulter, leverantörer och utförare) hur dagsläget i processen ser ut, var informationsbortfallen finns och vilka instruktioner som behövs för att de skulle kunna undvikas.

Intervjuresultaten kan sammanfattas i nedanstående punkter:
- Företagen har olika standardiseringsnivå på styrande dokument.
- Få (ingen) har tänkt på BEN-verifiering (byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår) fullt ut.
- IMD-mätningar (Individuell Mätning och Debitering) i lägenheter verkar fungera bättre än mätningar för energiuppföljning och verifiering.
- Fel upptäcks för sent - mer skulle kunna ses vid besiktning.
- Samordnad provning görs ibland utan mätsystemet, ibland för att kommunikation ej hunnit installeras.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare