Projekt 13863 Avslutat Hybrid cement för hållbar betong? - utökad förstudie och testning

Projekttid

Sammanfattning

XXI-talet har lagt till flermiljömässiga och sociala krav på betongteknologin. Det grundläggande cementbindemedlet är idag säkerligen Portlandcement. Det är ett utmärkt material när det används korrekt men har ett ganska högt CO2-avtryck. Utsläppen kan minskas genom användning av modern produktionsteknologi och tillsatser av sekundära cementmaterial (SCM). Tyvärr kan ersättningen av Portlandcement med SCM leda till flera negativa "bieffekter", till exempel en långsammare hållfasthetsutveckling, ökad känslighet för låga och höga temperaturer, ökad krympning vilket i sin tur kan leda till en högre sprickrisk, en långsammare torkningshastighet på grund av försenade hydratiseringsprocesser som orsakar försämring eller delaminering av golv, en lägre frostbeständighet, en mer omfattande karbonatisering, utsläpp av skadliga ämnen eller en ökad radioaktivitet.
Syftet med den utökade förstudien och försöken är att verifiera en ny metod baserad på partiell eller fullständig ersättning av Portlandcement med kalciumsulfoaluminatcement (CSA) och/ellerBelitic Calcium Sulphoaluminatecement (BCSA). De erhållna resultaten (om positiva) kommer att användas för att initiera ett nytt doktorandprojekt. Det slutliga målet är att minska CO2 med minst 30%, minska krympningen och sänka sprickrisken, förkorta härdningstiden och påskynda hållfasthetsutvecklingen. Den nya hybridcementen kan användas för platsgjutning, prefabricering, reparationer och betongsprutning

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt