Projekt 11029 Avslutat Injektering med silikagel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers, som omfattat litteratur- och laboratoriestudier samt fältförsök. Har syftat till att skapa kunskap om silicagels lämplighet och användbarhet som fintätningsmedel för sprickigt berg. Samfinansiering med KK-stiftelsen och Vägverket.

Projektet, som fortsätter mot doktorsexamen, har hittills resulterat i licentiatuppsatsen "Grouting of Hard Rock with Gelling Liquids, Field and Laboratory Studies of Silica Sol", Johan Funehag, Chalmers (61 s jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Besab
Projektledare
Relaterade projekt