Projekt 13046 Avslutat Värme ett alternativ till kyla. Metodutveckling och ny teknik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

För att reducera risken av temperatur- och fuktrelaterad sprickbildning i nygjutna betongkonstruktioner kan ett flertal åtgärder vidtas. Exempelvis kan motgjutna betongkonstruktionsdelar förvärmas i syfte att minska de temperaturdifferenser som orsakar temperatursprickor. Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar en vanlig förvärmningsmetod. Två nackdelar med värmekablarna är dels att de måste förberedas för och gjutas in i anliggande konstruktionsdelar, dels att de riskerar att gå sönder under gjutprocessen.

Aktuellt projekt syftade till att under produktionen av en 640 m lång betongtunnel genom Gamla Uppsala arbeta i full skala med tester och verifiering av en alternativ förvärmningsmetod; förvärmning med hjälp av värmemattor med låg och kontinuerlig effekt. Den tekniska och ekonomiska potentialen analyseras parallellt med utvecklings- och uppföljningsarbetet för att etablera metodiken på ett antal monoliter. Värmemattan är uppbyggd på samma sätt som så kallade tjältiningsmattor, men har en lägre effekt. Tack vare den lägre effekten ska värmemattan, utan att riskera överhettning, kunna användas kontinuerligt i ett antal dagar och på så vis öka medeltemperaturen i motgjuten betongkonstruktion. Värmemattan kan i många fall tjäna som ett direkt substitut till värmekablar i planeringsarbetet inför gjutning av nya betongkonstruktioner, och även fungera som en sprickriskbegränsande metod vid reparation eller påbyggnad av äldre konstruktioner.
Prominenta resultat från de fem delarbetena är
- Värmemattan är lämplig som en temperaturspricksbegränsande åtgärd, åtminstone för väggar gjutna på bottenplattor med tjocklek upp till minst 750 mm.
- Värmemattans effekt på temperaturen i bottenplattan kan beräknas med tillfredställande precision.
- Samtliga väggar där beräknad töjningskvot är större än 70% uppvisar sprickor med sprickvidder större än 0,1 mm. Detta oberoende om vidtagen temperatursprickbegränsande åtgärd varit värmematta eller värmekabel.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Värme ett alternativ till kyla - metodutveckling och ny teknik", Kjell Wallin, Betong & Stålteknik, och Anders Hösthagen, Betong & Stålteknik och LTU (37 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare
Relaterade projekt