Projekt 11222 Avslutat Byggindustrins avveckling av särskilt farliga ämnen - Byggkråkan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa ett branschgemensamt system för utvärdering av kemiska produkter och varor som skall kunna användas av samtliga aktörer inom byggindustrin för att avveckla särskilt farliga ämnen. Projektet avgränsades till utveckling av kriterier för kemiska produkters och byggvarors innehåll av särskilt farliga ämnen och omfattade inte en bedömning utifrån produkternas hela livscykel. Omfattade arbete inom fem områden: projektdefinition och finansiering, värderingskriterier och kvalitetssäkring av informationen, permanent organisation och finansiering, IT-lösning samt marknadsaktiviteter. Samarbete med JM AB, Peab AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB och Hifab Development AB.

Resultatet av arbetet redovisas i rapporten "BASTA Byggindustrins avveckling av särskilt farliga ämnen" (57 sid). Förhoppningen är att det fortsatta arbetet kan bedrivas med stöd från EU:s LIFE-fond.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt