Projekt 12672 Avslutat Bygga med BASTA

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

BASTA är ett oberoende system för val av bygg- och anläggningsprodukter med syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA är uppbyggt på egenskapskriterier och är ett verktyg som möjliggör ett systematiskt och effektivt sätt att arbeta med Giftfritt byggande.

Syfte och målsättning för projektet har varit att:
- Med utgångspunkt i byggsektorns verktyg BASTA utveckla en kvalitetssäkrad process för val och användning av bygg-och anläggningsprodukter utan särskilt farliga ämnen.
- Testa och utveckla användbarheten av processen i några olika typer av anläggnings- och byggprojekt.
- Utforma tydliga kvalitetskriterier och ambitionsnivåer för materialvalsarbetet som kan användas av byggprocessens aktörer som beställarkrav, för målstyrning och uppföljning samt i det interna utvecklingsarbetet.
- Få ökad kunskap om hur långt det är möjligt att ”Bygga med BASTA” dvs. med kemiska produkter och material som inte innehåller farliga ämnen.

Tre pilotprojekt har utgjort kärnan för projektet ”Bygga med BASTA” och legat till grund för övriga arbetspaket; Riksväg 49, Driftområde Nordvärmland, och en garagebyggnad på Nya Karolinska i Solna. För anläggningsprojekten valdes projekt där Trafikverkets krav på material och varor enligt TDOK 2012:22 samt TDOK 2012:93 ingick i kontraktet.

Produktutvecklingen går hela tiden framåt. För att kunna Bygga med BASTA till 100 % behövs på sikt skärpningar i lagstiftningen och andra åtgärder som skapar förutsättningar för att underlätta informationsinsamling om det kemiska innehållet i varor. För att nå målet om en Giftfri miljö krävs samverkan mellan byggprocessens alla aktörer, myndigheter och allmänhet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bygga med BASTA" i tre delar: (1) Slutrapport (66 sidor med bilagor), (2) Handledningsdokument för val av produkter med begränsat innehåll av farliga ämnen i byggprocessen (24 sidor med bilagor), och (3) Målnivåer och verifiering (20 sidor med bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt