Projekt 11722 Avslutat Berggrundläggning av dammar och brofundament - et 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avsåg grundläggande studier inklusive fältförsök för stabilitetsbedömning av betongdammar och andra fundament för tunga konstruktioner. Metodik för bergmekaniska bedömningar av hållfasthet och deformationer under fundament redovisas som grund för förbättrad värdering av dammstablitet och risker för dammbrott. Arbetet genomfördes som ett doktorandprojekt med utgångspunkt i en statusutredning som sammanfattade tidigare forskning och gav en aktuell kunskapsbas. Projektet resulterade i väsentligt förbättrade förutsättningar för riskvärdering vid dessa typer av konstruktioner.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Shear Strength of Unfilled and Rough Rock Joints in Sliding Stability Analyses of Concrete Dams", Fredrik Johansson, KTH (162 sidor och appendix).

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare
Relaterade projekt