Projekt 12453 Avslutat Berggrundens beteende under vattenkraftsdammar, med fokus på sprickerosion och berggrundens stabilitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera interaktionen mellan fyllningsdammar och undergrunden, dess respons och konsekvens på berggrundens stabilitet och flöden, genom att identifiera och kvantifiera parametrar i bergmassan som har stor inverkan på undergrundens stabilitet och hydrauliska konduktivitet och därmed få ökad kunskap och förståelse för storleken på de nedbrytningsprocesser som sker under dammen och dess konsekvens på dammkroppen. Numerisk analys har gett möjlighet till en detaljerad känslighetsanalys och undersökning av hur i bergmassan utvalda parametrar interagerar.

Resultatet kan utgöra ett stöd vid framtagning av riktlinjer för dammars konstruktion och utformning av drift och underhåll för att säkerställa funktion och säkerhet.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Rock Mass Behaviour Under Hydropower Embankment Dams with Focus on Fracture Erosion and Rock Mass Stability", Alexander Bondarchuk, LTU (33 sidor, 4 vetenskapliga artiklar och en sammanfattning på svenska).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt