Projekt 13410 Avslutat Väntetid efter injektering före borrning och sprängning i bergstunnlar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Förståelsen för de krafter som påverkar en injekterad bergmassa är väsentligt för att kunna bedöma väntetiden efter injektering.
Vanliga väntetider under produktion idag är allt från 3 timmar till uppemot 12 timmar och baserat i huvudsak på subjektiva resonemang.
Projektets mål är att förstå och öka kunskap av de krafter som påverkar injekteringen och därmed minimera väntetiden. Efter en erfarenhetsgenomgång utvecklades en konceptuell modell av sprängningens inverkan på injekteringsmedel i bergmassan..
Ett antal laborationsförsök har utvecklats och utförts för att bestämma injekteringsmedlets skjuvmodul och skjuvhållfasthet och därmed analysera vilka skjuvspänningar i injekteringsmedlet som ska motstå sprängningens detonation. Avslutningsvis gjordes ett fältförsök för att visa hur borrning, vattenspolning och sprängning påverkar en injekterad bergmassa direkt efter injekteringsutförandet.
Resultaten från det specifika fältförsöket indikerar att påverkan från sprängning och borrning, en meter från ett injekterat hål, är minimal på injekteringen.
Vattentrycket från borrningen och de hydrauliska testerna kan emellertid påverka injekteringen i närliggande borrhål om de står i kontakt med varande via vattenförande sprickor, vilket tydligt observerades av ett hål av totalt fem.
Slutligen kan projektet konstatera att den framtagna konceptuella modellen och resultaten från de olika försöken kan användas för att bestämma injekteringsmedlens väntetid .


Projektansvarig
  • Besab AB
Projektledare