Artikel Tekniken kan utvecklas kring injektering

Publicerad

Förstudie kring påkänningar som injekteringsmedlet utsätts för.
I tunnelbyggande är injektering en del av arbetet. Forskning och utveckling i frågan har pågått under lång tid i Sverige på universitet, högskolor och institut, oftast med starkt engagemang från branschen via entreprenörer och tunnelägare.
I tunnelbyggande är injektering en del av arbetet. Forskning och utveckling i frågan har pågått under lång tid i Sverige på universitet, högskolor och institut, oftast med starkt engagemang från branschen via entreprenörer och tunnelägare.
Den här rapport belyser den kravställda väntetiden efter att injektering i tunnlar är utförd tills dess att borrning och sprängning får utföras. Väntetiden utgör en kostnad för beställaren och tar tid från produktion hos entreprenören.

Under lång tid har denna väntetid varit utan debatt. Denna rapport som kan ses som en förstudie utan att gå in på djupa detaljer, och tar upp de olika påkänningar som injekteringsmedlet utsätts för under denna tid. Med kunskap om krafterna och dess möjliga storlek kan injekteringsmedlet beskrivas på ett delvis nytt sätt, för att kunna belysa de påverkande krafternas betydelse för tunnelns täthet.

I projektet har flera företag samt Luleå Tekniska Universitet medverkat med expertis. Både laboratorietester och fälttester har utförts med hjälp från respektive företag. En referensgrupp med representanter från tunnelägare, konsulter och entreprenörer har följt projektet och lämnat goda råd. 

Bakgrund
I tunnelbyggande är injektering en del av arbetet. Forskning och utveckling i frågan har pågått under lång tid i Sverige på universitet, högskolor och institut, oftast med starkt engagemang från branschen via entreprenörer och tunnelägare.

Trots att utvecklingen tagit stora kliv framåt står injekteringen för en stor del av den totala tiden och kostnaden för ett tunnelprojekt, och så kanske det måste vara. Men tekniken kan utvecklas ytterligare.

Kontakt