Projekt 13893 Avslutat Materialåtervinning av plast – Utvärdering och praktisk implementering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Byggsektorn skapar ungefär en tredjedel av allt avfall i Sverige och en betydande del av detta avfall är plast. Idag går ungefär 98 % av plastavfallet från byggprojekt till förbränning trots att det finns tydliga målsättningar inom EU och Sverige att minst 70 % av byggavfallet ska återvinnas eller återanvändas. De reviderade avfallsdirektiven kommer att öka kraven på både materialåtervinning och utsortering av plast vilket innebär att åtgärder kommer att behöva vidtas inom branschen.

Resultaten visar att det utifrån tidigare studier och i fallstudien i Magasin X finns det stor potential för materialåtervinning av plast i byggprojekt. Avfallet som går till förbränning innehåller ofta förpackningar och emballage som är både skrymmande och relativt enkla att återvinna. I Magasin X var komprimatorer på arbetsplatsen en nyckelfaktor för att återvinningen skulle fungera bra.

Avfallet som går till förbränning kan reduceras genom utökad sortering, kunskap och samverkan i produktionen. För att möjliggöra materialåtervinning av plastemballage har dessa separerats i upp till 5 olika plastfraktioner där det krävts ingående undersökningar och analyser av innehåll i plastemballaget. Det krävs omfattande resurser och plats för att hantera de extra fraktioner för plastavfall som krävs för återvinning. Det finns fortfarande produkter i plast som inte kan gå i någon annan fraktion än brännbart/blandad plast. Produkter med blandade material, exempelvis rör och kabel, vissa emballage mm går inte att materialåtervinna och toleransen för föroreningar av främmande material eller ämnen i återvinning varierar mellan material. Väderskydd kan utgöra en stor del av plasten på byggarbetsplatsen och materialåtervinns sällan efter användning, då väderskyddet innehåller ämnen och armering som gör det komplicerat.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare