Artikel Materialåtervinning av plast i byggprojekt

Publicerad

Hög potential och klimatnytta för materialåtervinning av plast i nybyggnadsprojekt men flera praktiska utmaningar finns för att få till en effektiv process.

Projektet som genomförts av NCC utvärderar lösningar för hantering och återvinning av plast inom byggproduktion. I projektet ingår fallstudie i Vasakronans och NCCs projekt Magasin X där olika lösningar har testats. En kartläggning av plastanvändning i större mängd har genomförts där byggmaterial av plast och emballage har inkluderats.

Projektet visar att det finns stor potential för minskad klimatpåverkan genom ökad materialåtervinning av plast. Avfallet som går till förbränning innehåller ofta plast i förpackningar och emballage som är både skrymmande och möjliga att återvinna. Dessutom är det inte ovanligt att på byggarbetsplatsen utsorterad plast går till förbränning.  

För att möjliggöra materialåtervinning av plastemballage behövde man i projektet separera plastemballaget i upp till 5 olika plastfraktioner. Tack vare denna hantering kunde ca 6 ton plastavfall materialåtervinnas i projektet. För att möjliggöra detta krävdes det ingående undersökningar och analyser av innehållet i plastemballaget samt resurser för att hantera de extra fraktioner som krävs för återvinning. Att tillhandahålla komprimatorer i anslutning till byggarbetsplatsen visade sig ha positiv effekt och en nyckelfaktor för att materialåtervinningen skulle lyckas.

För att det ska bli kostnadseffektivt att driva insamlingssystem måste byggbranschen öka mängden insamlat material för materialåtervinning och ha tydliga rutiner för både insamling och hantering av plastavfallet hos avfallsmottagarna. Avfallsmottagare behöver kunna säkerställa att utsorterad plast kan materialåtervinnas i högre utsträckning än vad som görs idag.

Sammanfattningsvis var de viktigaste slutsatserna från projektet:

  • Ökad insamling och renare fraktioner skapar efterfrågan och förenklar hantering.
  • Byggbranschen bör kravställa plast som är enkel och eftertraktad att materialåtervinna, exempelvis ofärgad emballageplast.
  • Ökad kravställning på plastleverantörer att använda återvunnet material skapar efterfrågan på marknaden
  • Det krävdes mycket administration och extra arbete i projektet för att få till materialåtervinning. Hanteringen behöver vara enklare för att kunna genomföra detta i vanliga byggprojekt.
  • Utsorterad plast måste kunna hanteras för materialåtervinning av avfallsmottagare. Att som idag utsorterad plast går till förbränning är resursslöseri som ökar klimatpåverkande utsläpp.
  • Komprimator på arbetsplatsen var en nyckelfaktor för att skapa förutsättningar för materialåtervinning och underlättade även för avfallsmottagarna.

Kontakt