Projekt 12631 Avslutat Mobilkrossning - tillförlitligt mobilt nödstopp, implementering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att inventera och identifiera tänkbara tekniska lösningar för att realisera ett "bärbart mobilt nödstopp" med på marknaden befintlig teknik. Vidare har mobila krossverk identifierats där det är tänkbart och lämpligt att implementera tekniken i pilotinstallationer. Med hänsyn tagen till Maskindirektivet samt rådande regler för CE-märkning dras slutsatsen att två huvudsakliga alternativ är möjliga vid val och installation av bärbara trådlösa stopp. Dessa två alternativ är:
1. Nödstopp med godkänd nödstoppsändare
2. Maskinstopp/maskinstyrning med enklare sändare med endast en (1) knapp

Fyra företag har deltagit i projektet; NCC, Sand och Grus AB Jehander, Skanska och Swerock. Företagen har valt ut varsin kross till vilken de har köpt in och installerat det rekommenderade maskinstoppsystemet från föregående projekt. Efter en tids installation har representanter från Chalmers besökt operatörerna och genomfört intervjuer om systemet.
Maskinstoppsystemet består av en mottagare och antenn som installeras på krossens nödstoppsslinga. Mottagaren har en god säkerhetsklassning (IP65) och är CE-märkt. Systemet aktiveras med en trådlös sändare. Vid aktivering stängs hela krossverket av. Sändaren är cirka fem cm hög, har en knapp på framsidan och en klämma på baksidan så den kan fästas på kläderna.
Samtliga intervjuade operatörer har varit väldigt positiva. Flera var till en början tveksamma till installationen, men systemets smidiga utformning fick dem att ändra uppfattning. Den gemensamma uppfattningen är att maskinstoppet ökar säkerheten på arbetsplatsen och systemet borde spridas i branschen. Dessutom har flera operatörer funnit sätt som maskinstoppet förbättrar arbetsmiljön och underlättar det dagliga arbetet. Trots den positiva inställning har flertalet av operatörerna haft svårt att komma ihåg att sätta på sig sändaren när de arbetat kring krossen. Tekniken hos maskinstoppsystemet anses väldigt bra, men den stora utmaningen ligger i att förbättra säkerhetsrutiner.
Systemet har fått positivt gehör under projektet och anses av alla deltagande höja säkerheten i branschen och vara robust och tillförlitligt. Rekommendationen är att trådlösa maskinstoppsystem ska installeras på fler krossanläggningar och på sikt bli standard för nyproducerade krossverk.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Trådlöst maskinstopp - implementering och utvärdering på krossanläggningar", Josefin Älmegran, Rebecka Stomvall och Magnus Evertsson, samtliga Chalmers (27 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt