Projekt 12275 Avslutat Användning av bildbehandling i laboratorieverksamhet - del 1 av 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Bildbehandling är en väl beprövad teknik som används för att känna igen strukturer och former. I och med den snabba teknikutvecklingen inom digital fotografering så har möjligheter öppnats för att nyttja tekniken som en ersättning eller komplement till traditionella laboratoriemetoder. Ett flertal intressanta områden har definierats; rullflaskmetoden, krossytegrad, flisighetstal och siktkalibrering. I de två första tillämpningsområdena elimineras metodernas subjektivitet samtidigt som metodiken innebär en bra dokumentation och spårbarhet. Vid test av ett materials flisighetsgrad försvinner behovet av manuell siktning. Vad gäller siktkalibrering kan den fysiska mätningen och kontrollsiktningen minimeras. Ett foto på sikten tillsammans med en passbit räcker för att bildbehandlingsprogrammet skall kunna utföra kontrollen och identifiera då siktarna hamnar utanför godkännandekriteriet. Detta kommer att medföra stora ekonomiska besparingar och minimera felkällor. Tanken är att fotona som används skall sparas så att spårbarheten och dokumentation finns kvar.

Arbetet delades upp i tre delprojekt
- Rullflaskmetoden (föreliggande delprojekt)
- Krossytegrad och flisighet
- Siktkalibrering

Syftet med föreliggande projekt var att undersöka hur ett datorbaserat hjälpmedel kan öka rullflasksmetodens precision och även ge ett objektivt och enhetligt resultat. Detta hjälpmedel är baserat på standardprodukter som finns tillgängligt för en enkel implementering på laboratorier där rullflaskmetoden används.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Användande av bildbehandling vid utvärdering av täckningsgrad enligt rullflaskmetoden", Per Lindh, Peab Asfalt AB samt Hanna Källén och Kalle Åström, bägge Lunds Universitet (45 sidor och ett appendix).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt