Projekt 13196 Avslutat Friktion på nyproducerade beläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

En ny vägyta bör vara och upplevas som säker av trafikanterna oavsett vilket väglag som råder. Det är därför viktigt att vägbanan har en tillfredställande nivå på friktion redan när vägen öppnas. Det finns begränsade dokumenterade kunskaper hur vägen förändras den första tiden efter en beläggningsåtgärd.

Syftet med detta projekt har varit att fastställa hur friktionen förändras under den första tiden efter att vägbeläggningen är lagd och trafikpåsläpp sker. Ambitionen är att kunna avgöra om nylagda vägavsnitt har nedsatt friktion och ge rekommendationer för när en friktionsmätning ska utföras och hur skyltning ska ske i anslutning till beläggningsarbeten.

Rekommendationen från projektet är:
- En nylagd väg bör skyltas med skylt A10 ”Varning för slirig väg” med tilläggstavla "Vid våt vägbana” efter en utförd beläggningsåtgärd. Skyltarna bör stå kvar tills en friktionsmätning visar om friktionskraven är uppfyllda.
- Kontroll av friktion på en nylagd yta bör ske tidigast tre veckor efter trafikpåsläpp om inte uppenbara friktionsproblem uppstår.

Projektansvarig
  • NCC Roads
Projektledare