Artikel Kontrollera inte nylagd väg för tidigt

Publicerad

Friktion på nylagd väg bör kontrolleras tidigast tre veckor efter trafikpåsläpp.
En nylagd väg bör skyltas med skylt A10 ”Varning för slirig väg” med tilläggstavla ”Vid våt vägbana” efter en utförd beläggningsåtgärd. Skyltarna bör finnas kvar tills en friktionsmätning visar om friktionskraven är uppfyllda
En nylagd väg bör skyltas med skylt A10 ”Varning för slirig väg” med tilläggstavla ”Vid våt vägbana” efter en utförd beläggningsåtgärd. Skyltarna bör finnas kvar tills en friktionsmätning visar om friktionskraven är uppfyllda
Resultaten från denna studie visar stora friktionsförändringar den första tiden en väg trafikeras efter trafikpåsläpp. Från en initialt hög nivå sjunker friktionen innan nivåerna stabiliserar sig igen.

Projektet rekommenderar:
  • En nylagd väg bör skyltas med skylt A10 ”Varning för slirig väg” med tilläggstavla ”Vid våt vägbana” efter en utförd beläggningsåtgärd. Skyltarna bör finnas kvar tills en friktionsmätning visar om friktionskraven är uppfyllda
  • Kontroll av friktion på en nylagd yta bör ske tidigast tre veckor efter trafikpåsläpp om inte uppenbara friktionsproblem uppstår
Projektet ser som helt onödigt att kontrollera friktion på nylagd väg innan trafikpåsläpp. Friktionen bör istället kontrolleras en viss tid efter att trafiken släpps på, då den översta skiktet hos ytan är bortsliten och friktionen har stabiliserats.

Man kan tänka sig två olika scenarion, menar projektet. Det ena är att försöka mäta när friktionen är som lägst, eller att mäta efter att friktionsnivåerna har stabiliserat sig på den nivå som vägen kommer att ha i barmarksförhållanden innan ytan förändras av dubbdäck. Att leta lägsta nivån är svårt och det ger för små tidsluckor för att vara praktiskt möjligt så alternativet att mäta då vägens friktion stabiliserat sig återstår.

Eftersom det inte gått att se ett samband mellan trafikmängd och friktion kan det från denna studie endast sägas att på de flesta objekt har friktionsförändringarna planat ut och i vissa fall stabiliserats efter ungefär 3–4 veckor.

Projektets rekommendation är att mäta friktionen på en nylagd yta tidigast tre veckor efter trafikpåsläpp, givetvis bör ett objekt med uppenbara friktionsproblem kontrolleras tidigare för att undvika olyckor.

Sammanfattning av resultat
  • När trafiken släpps på en ny beläggning förändras både friktionen och makrotexturen
  • De största förändringarna av makrotexturen sker i hjulspåren
  • Den lägsta friktionen finns mellan hjulspåren
  • Efter 1–3 veckor nåddes det lägsta värdet och därefter stabiliserades makrotexturen samtidigt som friktionen ökade något innan den stabiliserades

Bakgrund
En ny vägyta bör oavsett väglag vara och upplevas säker. Därför är det viktigt att vägbanan har tillfredställande nivå på friktion. Initialt är friktionen hög för att sedan avta med mängden trafik. Efter 1–3 veckor nåddes det lägsta värdet. Därefter ökade eller stabiliserades friktionen. Gemensamt för alla undersökta sträckor var att det sker stora förändringar i texturnivåerna från att det första fordonet trafikerar vägen. Därefter är den starkaste tendensen en sjunkande texturnivå tills en stabil nivå uppnås efter 1–3 veckor.

Syftet med det här projektet var att att fastställa hur friktionen förändras under den första tiden efter att vägbeläggningen är lagd och trafikpåsläpp sker. Ambitionen var att avgöra om nylagda vägavsnitt har nedsatt friktion samt ge rekommendationer kring när en friktionsmätning ska utföras. Och hur skyltning ska ske i anslutning till beläggningsarbeten. Upplägget var att följa olika objekt med täta friktions- och texturmätningar från strax innan trafikpåsläpp tills nivåerna har stabiliserats.

Kontakt