Projekt 11293 Avslutat På väg mot konkurrensneutrala och utvecklingsbefrämjande funktionskrav

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att vidareutveckla systemet Funktionskrav för miljöanpassade byggnader (http://www.ivl.se/affar/foretagens_miljo_arb/funktionskrav_byggnader.asp) utifrån de förnyade marknadsförutsättningar som nu råder och med hänsyn tagen till kompletterande systemdelar som efterfrågats. Samfinansiering med Naturvårdsverket. Samarbete med IVL och Ramböll AB.

Projektet har avrapporterats med tre rapporter:
- Systemet hållbara byggnader: Utvärdering via två pilotprojekt (48 s), Andreas Holmgren & Helena Parker
- Systemet hållbara byggnader: Bedömningsgrunder för innemiljön (54 s), Per-Olof Carlson, Martin Erlandsson m fl
- Systemet hållbara byggnader: Bedömningsgrunder för miljöpåverkan och energianvändning (41 s), Martin Erlandsson.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt