Projekt 10102 Avslutat Funktionskrav för miljöanpassat byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har tagit fram miljörelaterade funktionstal för olika byggnadstyper, byggdelar och tekniska system. Avses leda till ett system för miljöanpassning som är materialneutralt, utvecklingsbefrämjande, flexibelt och objektsanpassat. Samarbete med IVL, J&W, White Arkitekter och Scandiaconsult Sverige AB. Samfinansiering med Formas, Naturvårdsverket och Industrins Byggmaterialgrupp.
Redovisningen för detta projekt om miljöanpassade byggnader består av tre rapporter (1) Användarhandbok för funktionskrav och klassificering (2) Specifika regler för bedömning av byggnader i ett livscykelperspektiv samt (3) Generella inventeringsregler för produkter och processer.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Staffan Söderberg
Relaterade projekt