Projekt 14269 Pågående Förbättring av puzzolan aktivitet hos träaska för cementersättning - del 2

Projekttid

Sammanfattning

Majoriteten av använd betong är baserad på Portlandcement, som är ett utmärkt bindemedel men samtidigt har ett högt CO2-avtryck. Det finns flera metoder för att förbättra den situationen, d.v.s. fullständig ersättning av denna cement med alternativa bindemedel eller partiell ersättning med sekundära cementbaserade bindemedel (SCM). Det största problemet med SCM, särskilt på den svenska marknaden, är deras begränsade tillgänglighet granulerad masugnsslagg (GGBFS) eller i princip en stor brist (kolflygaska) tillgänglig för entreprenörer och betongtillverkare i förhållande till behov för att klimatförbättra betongens bindemedel. Följaktligen har den svenska industrin letat efter alternativ. Användningen av träaska (WA) är ett alternativ. Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial och vid virkessågning genereras sågspån och träflis, vilket bland annat används för torknings- och värmeprocesser där träavfallet eldas som bränsle. Denna hantering och process genererar en betydande mängd träaska, som idag används för att gödsling av skogen eller som underlag i vägar eller hamnar på avfallsdeponier.Detta projekt utgör fortsättningen på ett forskningsprojekt med syfte att studera användandet av den askan som ett alternativt bindemedel i betong, vilket startades för två år sedan. Projektets övergripande syftet är att undersöka behandlingsmetoder som gör det möjligt att använda bioträaskan för att helt eller delvis ersätta Portlandcement och för att minska CO2-avtrycket för betong.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt