Projekt 13417 Avslutat Utveckling av verktyg för hantering av geotekniska risker

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Geotekniska projekt utmärker sig genom att de innehåller stora osäkerheter och därmed risker. Detta har konstaterats i bland annat tidigare studie i SBUF-projekt "Hanteringen av geotekniska risker i byggprojekt - ett praktiskt tillämpningsexempel".

Projektet syftade till att minska kostnaderna för skador på omgivande byggnader och konstruktioner för svensk byggsektor genom att undvika skadliga metoder och onödiga moment kopplade till geotekniska risker. Projektet syftade även till att minska arbetsskador i samband med geotekniska arbetsmoment såsom schaktning, spontning, pålning och borrning.

Projektet var ett samarbete mellan Trafikverket och byggindustrin för att ta fram lämplig vägledning och verktyg för att underlätta ett strukturerat arbetssätt vid riskhantering av geotekniska risker. Vägledning och verktygens användning beskrivs och illustreras i rapporten. Vägledningen kan ses som ett logiskt komplement till de verktyg för geoteknisk riskhantering som tidigare tagits fram av Svenska Geotekniska Föreningen. Arbetet utfördes av en utrednings- och referensgrupp med stor erfarenhet av byggindustrins och byggherrens geotekniska risker i planerings- och byggskedet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Verktyg för hantering av geotekniska risker", Lars Olsson, Johan Spross, Staffan Hintze, Håkan Stille och Olle Båtelsson.

Bilagan till denna rapport uppdaterades 2020 och finns på Svenska Geotekniska Föreningens (SGF) webbplats: http://sgf.net/web/page.aspx?refid=7019

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure
Projektledare
Relaterade projekt