Projekt 13016 Avslutat Verifierad klimatbelastning från anläggningskonstruktioner, Fas 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sverige står inför stora utmaningar inom klimatområdet. För att vi ska klara de mål regeringen och riksdagen har satt upp måste alla samhällsaktörer samverka och dra åt samma håll i sitt klimatarbete.

Mot denna bakgrund har den största svenska beställaren på anläggningssidan, Trafikverket ,börjat ställa krav på leverantörerna avseende redovisning och rapportering av energianvändning och utsläpp av klimatgaser i projekt.

Syftet med SBUF:s projekt var att kartlägga förutsättningar för ett standardiserat sätt att verifiera klimatpåverkan från anläggningskonstruktioner. Det konkreta målet med projektet är att ta fram branschgemensamma beräkningsprinciper för verifierad klimatbelastning från anläggningskonstruktioner utifrån ett livscykelperspektiv.

Denna rapport omfattar fas 2 av detta SBUF-projekt. I denna fas har flera nordiska entreprenörer, materialleverantörer, Trafikverket och branschorganisationer tagit fram ett utkast på en konceptuell modell för ett digitalt gränssnitt för jämförbara och verifieringsbara LCA från olika befintliga LCA-verktyg. Ett digitalt leveransgränssnitt är en konceptuell beskrivning av arbetsprocessen för hur LCA-data kan levereras mellan olika aktörer med oavbrutet flöde och i samma presentations layout. Den framtagna konceptuella modellen är baserad på befintliga europeiska standarder om miljövarudeklarationer (EPD) och kan appliceras på olika befintliga LCA-verktyg. Tanken med modellen är att LCA:er görs på samma sätt, med samma antaganden och avgränsningar och enligt samma beräkningsprinciper. Det betyder också att det inte behövs ett gemensamt LCA-verktyg utan olika befintliga LCA-verktyg kan användas.

Slutredovisningen utgöres av rapporten "Verifierad klimatbelastning från anläggningskonstruktioner utifrån ett livscykelperspektiv - Fas 2", Larissa Strömberg, NCC (64 sidor med bilaga).

Projektresultatet har presenterats vid ett SBUF-seminarium 2016-11-24 ”Affärsdrivet hållbarhetsarbete i anläggningssektorn”. Dokumentation från seminariet finns publicerad på SBUF:s webbplats http://www.sbuf.se/Nyheter-och-publikationer/Aktuellt/20161/Affarsdrivet_hallbarhetsarabete/

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare
Relaterade projekt