Projekt 12703 Avslutat Verifierad klimatbelastning från anläggningskonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets fokus låg på gränssnittet mellan beställare och utförare för att kunna uppnå minskad energianvändning och klimatpåverkan genom byggande, drift och underhåll av anläggningsprojekt. I detta sammanhang kommer Trafikverket i sin roll som beställare och kravställare. Än så länge finns ingen fastslagen strategi inom Trafikverket för hur man tänker sig ställa krav på klimat- och energieffektiviseringar, men det finns idéer för hur detta kan se ut. Frågan är egentligen inte om utan när Trafikverket börjar ställa krav kopplat till energi och klimat.

Syftet med SBUF projektet var att kartlägga förutsättningar för ett standardiserat sätt att verifiera klimatpåverkan från anläggningskonstruktioner. Det konkreta målet med projektet var att ta fram branschgemensamma beräkningsprinciper för verifierad klimatbelastning från anläggningskonstruktioner baserad på livcykelsperspektiv.

Det långsiktiga målet med det branschgemensamma projektet är att hitta en affärsmodell för incitament för entreprenörer för att utveckla innovativa tekniska lösningar utifrån livscykelperspektiv. Detta genomförs i samverkan med Trafikverket och olika entreprenörs- och konsultföretag och byggmaterialtillverkare bland annat NCC, Trafikverket, Skanska, Peab, Svevia, Sveriges Byggindustrier, Veidekke, SIS, Uponor Sweden och WSP.

Detta projekt tar även del av informationen från flera redan pågående utredningar, bland annat Trafikverkets utvecklingsprojekt. Livscykelanalyser (LCA), inte minst på infrastruktur, är komplexa. I dem beaktas infrastrukturens hela livscykel, det vill säga produktion och transport av ingående material, byggprocess, drift och underhåll samt avveckling. Livscykelanalyser av transporter omfattar dessutom även trafikering, byggande och underhåll av fordon samt produktion och distribution av drivmedel. En fullständig livcykelanalys brukar innehålla flera miljöindikatorer, t ex försurning, ozonlager nedbrytning, växthusgaser mm. I vissa fall görs livscykelanalyser endast efter en miljöindikator. Klimatdeklaration är ett exempel på en sådan tillämpning av LCA, där man tittar bara på påverkan från växthusgaserna. En kartläggning av LCA-beräkningsverktyg och modeller har utförts i det projektet.
I fas 1, vilken omfattar denna rapport, har grundstenarna för en verifierad klimatberäkning hos entreprenören lagts. I fas 2 vill de deltagande byggföretagen göra klimatberäkningar i anläggningsprojekt och verifiera de beräkningar mot de avgränsningar och antagande, som har tagits fram i fas 1. Uppbyggnad av affärsmodellen för arbete med klimatberäkningar planeras i fas 3.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Verifierad klimatbelastning från anläggningskonstruktioner", Larissa Strömberg, NCC (24 sidor) med bilaga "Förutsättningar för kravställning och verifiering av klimatkalkyler", Andreas Öman och Stefan Uppenberg, bägge WSP (51 sidor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt