Projekt 14302 Pågående Nya anvisningar och brukarindata som stöd till energiberäkningar

Projekttid

Sammanfattning

Noggranna och verklighetsnära energiberäkningar efterfrågas vilket ställer höga krav på indata för teknisk prestanda och brukarrelaterat information.Sedan Svebys brukarindata togs fram 2007-2012, har det skett en teknikutveckling av beräkningsprogram och elektrifiering av samhället samt en förändring av hur byggnaderna används.

Bland annat SBUF-stödda projekt genomförda de senaste fem åren har pekat på förändringar i hushållsel- och tappvarmvattenanvändning. Exempel på andra faktorer som förväntas ha medfört förändringar är elbilsladdning, solelsutnyttjande, IMD (individuell mät-ning och debitering av varmvatten), avloppsvärmeväxling, verksamhetsenergi för kontor, närvarograd kontorspersonal osv. Trots begränsningar i tillgänglighet finns det idag mer relevant statistik från mätningar samt nya forskningsresultat som kan implementeras i nya anvisningar. Målet för projektet är att öka energiberäkningars precision i jämförelse med uppmätta värden och standardisering genom att utveckla nya mer heltäckande branschgemensamma beräkningsanvisningar inklusive nya brukarindata och underlag.

Målet är också att anvisningarna ska sanktioneras av Boverket i samband med kommande krav i ”Möjligheternas byggregler”. Detta projekt avser en första etapp med brukarindata och anvisningar för energiberäkningar för flerbostadshus.Projektet påbörjas i januari 2024 och pågår till september 2024.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt