Projekt 14061 Avslutat Förstudie av solljusanalyser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Idag finns det en stor variation på hur solljusanalyser görs. Metodval avseende på simuleringsmetod, gränsvärde och simuleringsdata kan slå väldigt olika på resultatet och som skapar olika förutsättningar för projekten. Vilket i sin tur driver byggkostnader i projektet och kan bli olika kostsamt beroende på vilken metod som använts.

Denna rapport belyser hur metodval och olika acceptanskriterium påverkar utfallet av solljusanalyser.

Dagens krav i BBR på att en bostad ska ha tillgång till direkt solljus går att tolka olika. Hur tolkning av solljustillgång görs är ofta upp till den som gör beräkningen. Gränsvärde och tid på året då solljustillgången studeras bestäms i vissa fall av kommunen som efterfrågat studien eller av den som gör beräkningen om inga riktlinjer finns att tillgå. Det har inte kunnat påvisas något fall där kommunen ställt krav på metod. Val av metod, gränsvärde och tidpunkt på året då solljustillgång studeras har samtliga påverkan på resultatet för verifiering av BBR-krav. Det mest fördelaktiga utifrån att erhålla ett
så högt värde som möjligt är att studera solljustillgången vid sommarsolstånd utan gränsvärde och med användning av maximumvärde över fönsteryta som metod.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt