Projekt 12175 Avslutat Funktion av brandgasventilation i osprinklade industrilokaler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Brandgasventilation inom industrin är ett område som inte utvecklats mycket de senaste 30 åren. Brandgasventilationen är en stor investeringskostnad och dagens beräkningsmetoder skulle kunna ge bättre svar på hur ventilationen kan och bör installeras för att ge en god avvägning mellan kostnad och nytta.

Projektet var en fristående fortsättning på projekt 11958 "Optimering av brandgasventilation i industrilokaler". I projekt 11958 fokuserades på sprinklade industrilokaler och i föreliggande projekt flyttades fokus
till osprinklade lokaler. Projekt 11958 har fått stor uppmärksamhet och praktisk tillämpbarhet.

Ett grundläggande problem har varit att de modeller och den beräkningskapacitet som funnits tillgänglig har haft tydliga begränsningar vad gäller möjlig applicering. För den praktiska användningen har det inneburit att man ofta haft otillräckligt beslutsunderlag. Idag finns det dock andra möjligheter att göra
beräkningar kring hur brandgasventilationen fungerar med hjälp av CFD-beräkningar och sammankopplade datorer för större beräkningskraft (så kallade kluster). Begränsningar med hänvisning till beräkningsverktygen har minskat avsevärt.

Projektet syftade till att med dagens nya beräkningsmöjligheter undersöka gårdagens idé om brandgasventilationens omfattning inom industrin. Samtidigt kartlades och dokumenterades de internationella landvinningarna på området. Fokus lades på brandgasventilationens nytta i osprinklade lokaler.

Projektresultatet torde vara direkt användbart för byggindustrin samt försäkringsbranschen när det gäller praktisk utformning av brandgasventilation i industrilokaler. Förhoppningsvis finns det stora pengar att spara på att använda rätt system och omfattning vid dimensioneringen av brandgasventilation i sprinklade industrilokaler

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brandgasventilation i osprinklade industrilokaler", Emil Berggren och Erik Almgren, bägge Bengt Dahlgren Brand & Risk AB (65 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt