Projekt 11958 Avslutat Optimering av brandgasventilation i industrilokaler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Brandgasventilation inom industrin är ett område som inte utvecklats mycket de senaste 30 åren. Brandgasventilationen är en stor investeringskostnad och dagens beräkningsmetoder skulle kunna ge bättre svar på hur ventilationen kan och bör installeras för att ge en god kostnads-/nyttaavvägning.

Ett grundläggande problem har varit genom alla år att de modeller och den beräkningskapacitet som funnits tillgänglig har haft tydliga begränsningar vad gäller möjlig applicering. För den praktiska användningen har det inneburit att man ofta haft otillräckligt beslutsunderlag. Idag finns det dock andra möjligheter att göra beräkningar kring hur brandgasventilationen fungerar med hjälp av CFD-beräkningar och sammankopplade datorer för större beräkningskraft (s k kluster). Begränsningar med hänvisning till beräkningsverktygen har minskat avsevärt.

Projektet syftade till att med dagens nya beräkningsmöjligheter undersöka gårdagens idé om brandgasventilationens omfattning inom industrin. Samtidigt har eventuella internationella landvinningar på området fångats upp och dokumenterats. Framförallt lades fokus på brandgasventilationens nytta i sprinklade lokaler.

Arbetet är direkt användbart för byggindustrin samt försäkringsbranschen när det gäller praktisk utformning av brandgasventilation i industrilokaler. Förhoppningsvis finns det stora pengar att spara på att använda rätt system och omfattning vid dimensioneringen av brandgasventilation i sprinklade industrilokaler.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimering av brandgasventilation i stora industrier", Erik Grahn och Karin af Geijerstam, Bengt Dahlgren AB.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt