Projekt 13083 Avslutat Systematisk riskanalys av stöld och inbrott vid svenska byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Målsättningen med projektet var att i ett första steg använda data ur Peabs PoFa-system för att identifiera så kallade riskfaktorer för stöld och inbrott på svenska byggarbetsplatser. Genom att identifiera centrala riskfaktorer går det i förlängningen även att skapa ett instrument för riskanalys.

Genom att identifiera centrala riskfaktorer utifrån såväl teoretisk som erfarenhetsmässig kunskap går det med hjälp av statistiska analyser värdera olika riskfaktorers betydelse för ökad risk av utsatthet för stöld eller inbrott. En sådan analys av centrala riskfaktorer kan i ett vidare skede ligga till grund för ett riskbedömningsinstrument. Detta instrument kan i sin tur fungera som ett kunskapsunderlag vid brottsförebyggande arbete för entreprenörer inom den svenska byggbranschen.

En kunskapsbaserad grund till det brottsförebyggande arbetet innebär med stor sannolikhet även ett effektivare arbete, vilket i sin tur även medför en ekonomisk besparing för flera av byggbranschens aktörer. I förlängningen innebär färre stölder och inbrott en effektivare byggprocess vilket även resulterar i ett mervärde för allmänheten genom att lägre kostnader för byggande resulterar i lägre kostnader för slutkunden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Stöld och inbrott på byggarbetsplatser, Karl Kronkvist och Elina Martinez Olsson, bägge Institutionen för kriminologi, Malmö Högskola (101 sidor och en sammanfattning).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt