Projekt 13838 Pågående Den digitala transformationen – Byggsektorns effekthemtagning

Projekttid

Sammanfattning

igitaliseringen är en av de största förändringskrafterna i både näringsliv och offentlig sektorn i vår tid. I byggbranschen har stegvis utveckling skett i flera decennier både vad gäller administrativa stödrutiner men också kring hur vi kan nyttja digitala verktyg i kärnverksamheten. Satsningarna idag inom digitalisering och BIM handlar ofta om projektering och digitala modeller av byggnadsverk men där koppling till entreprenörers kärnverksamhet angående projektstyrning och informationshantering på byggplatserna halkar efter. Trots många satsningar med stort teknikfokus efterfrågar många hur de stora effekterna och nyttorna av digitalisering kan realiseras i verksamheten och i affären. Detta projekt avser att utreda hur bygg- och installationsbranschens aktörer kan realisera effekterna av den digitala transformationen, och därmed minska kunskapsglappet i skärningen mellan digitaliseringens möjligheter och de affärsmässiga förutsättningar som krävs, för bygg- och installationsbranschen. Projektet är en del i uppbyggnad av ett kompetenscentrum vid Luleå Tekniska Universitet för att kraftsamla kring forskning inom digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare