Projekt 14126 Avslutat Förstudie av: Ersättning av metylenklorid vid extraktion av asfaltmaterial.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheten att ersätta metylenklorid, med lösningsmedel som är bättre att använda för laboratoriepersonal och miljö. Flera undersökningar, visar att det är möjligt att extrahera bindemedel från asfaltmaterial, med andra lösningsmedel än klorerade organiska lösningsmedel.

Extraktion av asfalt med olika bindemedelstyper, har utförts med rapsmetylester, RME och metyloktanoat, OME. Båda lösningsmedlen gav bra överenstämmelse av bindemedels- och fillerhalt, med annan extraktionsmetod.

Lämpliga egenskaper på alternativa lösningsmedel har undersökts. Kemikalier som är farliga för djur och växter är svåra att bryta ner i naturen och kan finns kvar länge. Med risk för ett eventuellt utsläpp bör alternativa lösningsmedel inte vara farliga för miljön.
Kemikalier eller blandningar av flera kemiska ämnen, kan vara hälsofarliga vid exponering. Symptom vid exponering genom hudkontakt och inandning kan vara illamående, yrsel och medvetslöshet. Flera klorerade lösningsmedel är också cancerframkallande. Kemikalier kan även vara brandfarliga, orsaka explosion eller minska halten syrgas i luften. Alternativa lösningsmedel bör inte vara hälsofarliga.

Ett alternativt lösningsmedel bör kunna lösa samtliga bindemedel som används i asfaltmaterial idag och i framtiden, samt tillsatsmedel till exempel vidhäftningsmedel. I den litteratur som har studerats, har flera olika undersökningar på lösligheten av bindemedel gjorts och det kan konstateras att lösningsmedel som innehåller kloratomer och organiska lösningsmedlen, löser bindemedlen i asfaltmaterialen bäst. Alternativa lösningsmedel bör vara lättåtkomliga, med snabba leveranser, för att laboratorierna inte ska tvingas ha lösningsmedel på lager.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt