Projekt 14126 Pågående Förstudie av: Ersättning av metylenklorid vid extraktion av asfaltmaterial.

Projekttid

Sammanfattning

I flera provningsmetoder av asfaltmaterial, behöver man lösa upp bindemedlet i asfalten, bituminet, med hjälp av ett lösningsmedel. Det lösningsmedel som de flesta asfaltslaboratorier använder i Sverige, är metylenklorid.

Metylenklorid eller diklormetan, som är ett annat namn för samma lösningsmedel, är ett halogenerat lösningsmedel, som effektivt löser fett, vax och harts. Å andra sidan kan exponering av metylenklorid leda till hälsorisker som yrsel, trötthet, illamående, huvudvärk och domningar, blodstörningar och det finns även misstankar om cancer, mutation och fosterskador. Dessutom har metylenklorid skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer och bör därför inte släppas ut i miljön och vatten.

Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheten att ersätta metylenklorid med ett eller flera, ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv bättre lösningsmedel, som kan användas till extraktion och återvinning av bindemedel från asfalt. Skulle det gå att ersätta metylenklorid med ett bättre lösningsmedel, kan samtliga laboratorier i branschen börja driva sina verksamheter på ett mer miljövänligt sätt och samtidigt få en säkrare arbetsmiljö.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt