Projekt 13045 Avslutat En uppdaterad Byggvarudeklaration

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Systemet för Byggvarudeklarationen har en omfattande användning och är i jämförelse med andra länder ett unikt system för miljöinformation. Systemet har i dagsläget fler än 10 000 deklarerade byggvaror. Det är accepterat av både leverantörer och användare av byggvaror som ett överenskommet format för att lämna miljöinformation.

Informationen används för att dokumentera och göra miljöanpassade materialval vid nyproduktion, drift och ändring av byggnader. Innehållet i deklarationerna garanteras av den enskilde byggvaruleverantören.

I föreliggande projekt har Byggvarudeklarationen uppdaterats i enlighet med förändrad lagstiftning, nya marknadskrav samt anpassats för att informationen ska kunna hanteras digitalt genom förädlingskedjan inom samhällsbyggnadssektorn. Lagstiftning som har legat till grund för uppdateringen är:

- Byggproduktförordningen och kraven på prestandadeklaration
- REACH, CLP och RoHS
- Direktivet om offentlig upphandling

När det gäller marknadskraven är det främst de olika miljöcertifieringssystem (Miljöbyggnad, BREEAM, LEED) för byggnader som har varit utgångspunkten för förändringarna.

Det digitala formatet har utvecklats med fokus på att göra Byggvarudeklarationerna spårbara genom unika dokumentidentiteter det vill säga att enskilda artiklar har en koppling till en unik byggvarudeklaration. XML-schema även utvecklats utifrån det överenskomna innehållet så att all miljöinformation kan överföras digitalt. Vidare har en applikation och en databas utvecklats som ska användas av den som vill upprätta en digital byggvarudeklaration.

Slutredovisningen utgörs av IVL Rapport B2252 "En uppdaterad byggvarudeklaration", Anna Jarnehammar et al., Svenska miljöinstitutet IVL (43 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt