Projekt 12775 Avslutat Förstudie för morgondagens BVD i digitalt format

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport redovisar resultatet från en förstudie som har genomförts med syftet att ta fram underlag till ett huvudprojekt för att utveckla den framtida byggvarudeklarationen.
Det övergripande målet föreslås vara:
- Att utveckla ett nytt format för byggvarudeklarationen med ett nytt innehåll i ett digitalt format och som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation från byggvaror.
- Målsättningen är också att ta fram en finansieringsmodell och en organisation för den löpande driften och utvecklingen av byggvarudeklarationen.

Förstudien föreslår att en ny byggvarudeklaration utvecklas baserat på:

Lagkrav framtida byggvarudeklaration
- Alla avsnitt i BVD3 ses över så att dessa i första steget säkerställer nuvarande lagkrav samt tar höjd för kommande lagstiftning. Tydlig dokumentation tas fram till respektive avsnitt och hur den framtida utvecklingen bedöms för respektive avsnitt. Alla avsnitt som representerar en koppling till ett lagkrav anger då också detta lagkrav tydligt med referens så att uppgiftslämnaren och användaren kan härleda ursprunget till informationen.
- Den praxis som har utvecklats på marknaden rörande redovisning av kemiskt innehåll i byggvaror ska upprätthållas då denna går längre än nuvarande lagkrav. Ett underlag tas fram som visar på bakgrunden till denna skillnad samt på vilket sätt detta påverkar uppgiftslämnaren och användaren.
- Att harmonisera byggvarudeklarationen med byggproduktförordningens prestandadeklaration föreslås utredas och att ett förslag tas fram där prestandadeklarationen kan bli en del av byggvarudeklarationen. Viktigt här är att utformningen stäms av med berörd myndighet så att detta klarar kraven som ställs på prestandadeklarationen enligt förordningen.
- Väsentliga egenskapskrav rörande avsnitt 3. Hygien, Hälsa och Miljö samt avsnitt 7. Naturresurser, som idag inte ingår som ett lagkrav vid tillämpningen av byggproduktförordningen i Sverige, föreslås utredas i ett andra steg. Ett förslag tas fram för hur dessa kommande lagkrav kan inkluderas i byggvarudeklarationen. Den information som framförallt saknas idag är LCA-baserad information samt information om emissioner och lakning av olika ämnen från byggvarans olika livscykelskeden.

Marknadskrav framtida byggvarudeklaration
- Nuvarande avsnitt ses över så att dessa harmoniseras med de krav som ställs enligt LEED, BREEAM.se och Miljöbyggnad. Liksom för lagkraven tas en dokumentation fram för respektive avsnitt så att det tydligt framgår varför kravet ställs och hur informationen ska vara utformad.
- Det är fortsatt viktigt att byggvarudeklarationen innehåller de mer långtgående kraven på information om kemiskt innehåll.
- Byggvarudeklarationen ska göras tillgänglig både på engelska och svenska.
- Krav kring sociala aspekter utreds vidare i ett senare skede då denna typ av information kopplat till varor är relativt ovanlig. Även möjligheten till att den nya byggvarudeklarationen också tar höjd för att kunna innehålla antingen en fullständig LCA enligt EN 15804 alternativt att det finns information i deklarationen som kan utgöra underlag för en LCA enligt 15804 föreslås utredas vidare i ett senare skede.

Förstudiens förslag på digital hantering av BVD
- Byggmaterialleverantören redovisar själv innehållet i sina produkter via ett webgränssnitt på ett enda ställe och genererar därmed automatiskt lokalt sin byggmaterialdatafil (förslagsvis i formatet IFC eller XML) samt både en Byggvarudeklaration i word- respektive i PDF-format på svenska och engelska.
- Aktuell information erhålls på så sätt och olika mellanhänder undviks. Filerna kan sedan distribueras till intresserade, till exempel arkitekter och projektörer eller olika kravställare som till exempel olika bedömningsverktyg eller program för hantering av olika certifieringssystem. All information finns redan i byggmaterialdatafilen redo att plockas ut beroende på vilka krav som ställs.
- Förstudien har tagit fram ett förslag på hur enkel hemsida kan se ut som genererar de tre aktuella filerna. Det kommer inte att vara mer komplicerat än att andra websidor idag genererar dokument som kvitton, biljetter eller deklarationer. Ett förslag är att sidan till att börja med genererar dagens BVD och att man varje år utvärderar och utvecklar beroende på hur omvärldskraven förändras. Byggmaterialfilerna föreslås vara kompatibla bakåt i tiden.
- De ovan genererade tre filerna kan tillhandalhållas från leverantörernas hemsidor, för största möjliga aktualitet, eller via databaser som på olika sätt samlar på sig filer. Det är viktigt att poängtera att skillnaden mellan byggmaterialdatafilen och de genererade word och PDF dokumenten är att byggmaterialdatafilen systematiskt kan hanteras och utvärderas av olika kravställare (SGBC (Miljöbyggnad), USGBC (LEED), BRE (BREEAM) etcetera.) medan PDF- och word-filerna är digitala papper som kan användas för dokumentation utan vidare bearbetning.
- De genomförda enkäterna visar att digitaliserad hantering av byggvarudeklarationer med ett samlat sätt att lämna, uppdatera och hämta information har en mycket stark förankring i branschen.
- Med en digitaliserad hantering av byggvarudeklarationerna finns möjlighet att byggprojekt framöver kommer kunna ha en BIM samordnare som skapar och administrerar en projektspecifik databas med byggmaterialdatafiler som kopplas till projektet och lever vidare under den färdiga byggnadens hela livslängd.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Framtidens byggvarudeklaration i digitalt format", Monica Björk, Byggmaterialindustrierna, et al. (58 sidor och 5 bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt