Projekt 13571 Avslutat Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


Tapp varmvatten utgör en stor andel av den totala energianvändningen i ett flerbostadshus och att införa värmeåtervinning på spillvatten har därmed en stor potential för minskad
energianvändning. I det här projektet har fokus varit på värmeåtervinning från enskilda duschar,ej fastighetsgemensamma system. Lokal återvinning från en dusch har potential att kunna installeras även av enskilda användare och bostäder men även vid renovering av befintliga
bostäder eller vid nybyggnation skulle sådana här lösningar kunna bidra till att sänka den totala
energianvändningen.
Praktiska tester i faktisk boendemiljö av två
duschvärmeväxlare som är tillgängliga idag på marknaden, en duschvärmeväxlare från Shower
reheat och en värmeväxlare från Ekologiska byggvaruhuset har genomförts.
Projektet har genomförts i HSB Living lab, en testarena för forskning och utveckling som är
placerad på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Fastigheten är ett flerbostadshus där
studenter, forskare samt HSB anställda bor permanent. Test av de två värmeväxlarna har utförts i
två badrum i ett så kallat boendekluster där sex boende gemensamt delar på två badrum med
dusch. Test genomfördes under ca 10 veckor där återvunnen energi, momentan effekt och
verkningsgrad mättes.
Resultaten från denna studie visar att det med dagens energipriser och den uppmätta kapaciteten
på de testade produkterna är det inte ekonomiskt lönsamt att installera duschvärmeväxlare i
flerbostadshus.


Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare