Projekt 11346 Avslutat Förankringsmetoder i byggprocessen - Analys och tillämpningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Projektet syftade till att bidra till en allmän uppbyggnad av kunskaperna om processen för acceptans hos grannar och allmänhet vid byggande av vägar och andra infrastrukturanläggningar samt att utveckla begrepp och metoder för utvärdering och påverkan av processen för acceptansen. Samfinansiering med Banverket och Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "External Stakeholder Analysis in Construction Management", Stefan Olander, LTH, 2006 och den sammanfattande rapporten "Förankringsmetoder i byggprocessen - en kunskapsöversikt", Stefan Olander, LTH (77 sidor).

Som fördjupningsmaterial finns delrapportena "Den omtänksamme byggaren - En studie av ett brittiskt handlingsprogram" (38 s exkl bilagor), "Planprocessen, ett hinder för nyproduktion av bostäder?" (53 sidor) samt "Missnöjda medborgares säkerhetsventil - En studie av överklagade detaljplaner" (69 sidor), samtliga författade av Stefan Olander, LTH.

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare
Relaterade projekt