Projekt 13019 Avslutat Bärighetsmätning med Traffic Speed Deflektometer (TSD)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utvärdera rullande bärighetsmätning, TSD, för olika typer av svenska vägöverbyggnader. Sverige har nyligen infört en ny bärighetsklass, BK4, som tillåter en maximal bruttovikt på 74 ton på utvalda delar av vägnätet. Det finns ett stort tryck på att öppna upp en större del av vägnätet för BK4. Det har under flera år utvecklats ett antal metoder för att utvärdera tillståndet för en vägkropp I föreliggande rapport har en ny typ av rullande bärighetsmätning utvärderats, TSD (Traffic Speed Deflectometer). TSD är i princip en lastbil med ett släp med endast en axel på 10 ton. Utrustningen mäter via doppler lasrar, i ca 80 km/h, kontinuerligt vägytans deflektion vilken används för att beräkna olika bärighetsmått. Ett antal vägar har mätts varav några har analyserats djupare.
Resultaten visar att:
• Rullande bärighetsmätning (TSD) är ett mycket bra komplement till befintliga analysmetoder. • TSD-data bidrar och kompletterar befintliga mätningar så att en ökad förståelse av tillståndet i vägkroppen kan erhållas.
• TSD mäter deflektionen kontinuerligt med en upplösning ner mot 1 mm. • Förutom deflektionsdata kan potentiellt ett antal andra tillståndsmätningar utföras.
• TSD detekterar och särskiljer partier med låg/hög bärighet.
• TSD-mätningar behöver ingen avstängning och påverkar inte trafiken då mätningar utförs i ca 80 km/h.
• Kunskap erhållen från denna studie kan bidra till en ökad förståelse om mer optimala strukturella åtgärder i tid och rum.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare