Artikel Bärighetsmätning av vägöverbyggnader

Publicerad

Tillståndsmätning av överbyggnader i låg- och högtrafikerade vägnätet med Traffic Speed Deflektometer (TSD).

Det här projektet har utvärderat tillståndsmätning av vägöverbyggnader med lastbil med ett släp med endast en axel på 10 ton, så kallad rullande bärighetsmätning (Traffic Speed Deflektometer (TSD). Ett antal vägar med varierande strukturell uppbyggnad har mätts för att utvärdera metodiken och utrustningens relevans.

Resultatet visar att:

  • Rullande bärighetsmätning (TSD) är ett bra komplement till befintliga analysmetoder.
  • TSD-data bidrar och kompletterar befintliga mätningar så att en ökad förståelse av tillståndet i vägkroppen kan erhållas.
  • TSD mäter deflektionen kontinuerligt med en upplösning ner mot 1 mm.
  • Förutom deflektionsdata kan potentiellt ett antal andra tillståndsmätningar utföras samtidigt (IRI, Georadar, sprickdetektering, spårbildning, textur med flera).
  • TSD detekterar och särskiljer partier med låg respektive hög bärighet.
  • TSD-mätningar behöver ingen avstängning och påverkar inte trafiken då mätningar utförs i ca 80 km/h.

Kunskap från studien kan bidra till ökad förståelse om mer optimala strukturella åtgärder. Fortsatta mätningar med TSD bör beaktas på vägnätsnivå för att identifiera partier som behöver underhållsåtgärder.

Vidare studier rekommenderas för att utveckla metoder som bättre kan beakta temperaturgradient i asfaltmaterial samt fuktinnehåll i obundna material och i terrassen. På längre sikt bör metodik utvecklas för att erhålla viskoelastiska materialegenskaper utifrån TSD-data.

Bakgrund

Sverige har nyligen infört en ny bärighetsklass, BK4, som tillåter en maximal bruttovikt på 74 ton på utvalda delar av vägnätet. Denna uppgradering är positiv för näringslivet och ställer krav på väganläggningen.

Mer trafik och tyngre laster gör att väganläggningen slits hårdare och då krävs mer underhåll för att vidmakthålla anläggningens funktion. Ökad trafik påverkar också underhållskostnaderna genom att det är mer komplext att utföra underhållsåtgärder i högtrafikerade miljöer.

Till projektet finns en databas med mätdata tillgänglig för fortsatta studier.


Kontakt