Projekt 11954 Avslutat Vidareutveckling av metodik för undersökning och riskbedömning av förorenade byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Förorenade byggnader ingår i Miljöbalkens definition av ett förorenat område, men vägledningar har tidigare saknats med beskrivningar av hur byggnader ska undersökas, riskbedömas och åtgärdas för att säkerställa en säker inomhusmiljö för boende eller brukare.

Projektet var en fortsättning på ett tidigare arbete som delfinansierades av SBUF och där en metodik i grova drag beskrevs. Målsättningen med sökt projekt var att det ska resultera i ökad kunskap och en metodik för undersökning och bedömning av hälsorisker i inomhusmiljö kopplade till föroreningar i byggmaterial och anslutande mark.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förorenade byggnader. provtegning och riskbedömning", Anna Forsgren och Ann-Kristin Karlsson, bägge WSP (77 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt