Projekt 11227 Avslutat Funktionsindikatorer. Ett beslutsstöd i byggprocessen för livslängdsberäkningar av tekniska lösningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftade till att ta fram en metodik med vilken byggnaden och dess komponenters funktioner kan bedömas i ett tidigt projekteringsskede. Behandlade funktionsindikatorer kopplade till värme-, fukt- och lufttransport samt temperatur- och fukttillstånd. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av (1) doktorsavhandlingen "Performance Indicators - A performance predication method for moisture safety design", Veronica Yverås, Chalmers (27 sidor, två appendix, fem vetenskapliga artiklar) och (2) en sammanfattande rapport "Funktionsindikatorer - En metod för fuktsäkerhetsprojektering", Veronica Yverås (18 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt