Projekt 9044 Avslutat Funktionsindikatorer. Ett verktyg i byggprocessen för bedömning av tekniska lösningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers inom forskningsprogrammet Competitive Building. Syftar till att ta fram en metodik med vilken byggnaden och dess komponenters funktioner kan bedömas i ett tidigt projekteringsskede. Behandlar funktionsindikatorer kopplade till värme-, fukt- och lufttransport samt temperatur- och fukttillstånd.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
  • Carl-Eric Hagentoft
Relaterade projekt