Projekt 12468 Avslutat Projekt Limning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Sedan asfaltbranschen har övergått från att klistra med RAK (bitumenlösning) till emulsion så har det uppmärksammats att det klister vi idag använder inte ger så bra klistereffekt som förväntats. Klistret fungerar också bättre eller sämre beroende på vägytans fuktighet och temperatur. Det är också konstaterat att klistringen inte alltid utförs professionellt. Kontroll av utlagd mängd klister görs oftast i efterhand. Det saknas idag metoder för att kontrollera det klister vi köper, lagrar och sedan använder och det saknas även metoder för att testa om asfaltlagret har häftat fast i tillräcklig omfattning. Utförande av klistring är en ofta förekommande anmärkning vid kvalitetsrevisioner.

Syfte med projektet var att behandla följande ämnesområden:
- Material
- Testmetoder
- Utförande.

Projektet avsåg att prova fram optimala material och utföranden samt mätmetoder för mätning av klistereffekt efter utförd asfaltering. Projektet har även arbetat fram förslag till bättre utrustning för lagring. En kontrollerad maskinell styrning vid utförandet av klistermängd per m² har tagits fram som redovisar utlagd mängd under pågående produktion.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projekt Limning del 1a", Fredrik Elesand (34 sidor). Rapporten kommer att kompletteras med en mindre fältstudie med Leutners skjuvtest (denna rapport benämns del 1b).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt