Projekt 12740 Avslutat Projekt Limning, del 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Efter att asfaltbranschen övergick från att klistra med RAK till Emulsion så har det uppmärksammats att det klister vi använder idag inte ger så bra klistereffekt som förväntats. Klistret fungerar också bättre eller sämre beroende på vägytans fuktighet och temperatur. Det är också konstaterat att klistringen inte alltid utförs professionellt. Kontroll av utlagd mängd klister görs oftast i efterhand. Det saknas metoder för att kontrollera det klister vi köper, lagrar och sedan använder och det saknas även metoder för att testa om asfaltlagret har häftat fast i tillräcklig omfattning. Utförande av klistring är en ofta förekommande anmärkning vid kvalitetsrevisioner.

Projektdel 1a behandlade efter en undersökning på nätet vad som finns beskrivet, testat och för vissa metoder standardiserat. Projektdel 1b beskrev hur provning med skjuvning enligt Leutner utförs.

Syftet med projektdel 2 (föreliggande projekt) var att utvärdera dragtest enligt Pull Off samt genomföra en jämförande provning mellan skjuvtest (Leutner) och dragmetod (Pull Off). Provningarna gjordes med hjälp av provkroppar från labbtillverkade provplattor och fältprover i pågående projekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projekt Limning del 2 - Vidhäftning mellan beläggningslager: utvärdering av dragtest och jämförelse med skjuvtest", Rebecka Magnusson, NCC Roads (33 sidor).


Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt