Projekt 12571 Avslutat Fallstudier - Tekniska byten vid installation av sprinkler i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att med utgångspunkt i den nya metodik som togs fram i SBUF-projekt 12213 "Tekniska byten vid installation av sprinkler" genomföra fallstudier omfattande ett antal verifieringar av tekniska byten som kan användas i byggnader med automatiska vattensprinkleranläggningar. Syftet var också att tydliggöra och exemplifiera de verifieringsmetoder som beskrivs i rapporten och på så sätt göra den mer tillämpbar vid projektering.

Rapporten omfattar fem genomarbetade fallstudier där brandsäkerheten i byggnader med sprinklerinstallation har verifierats med analytisk dimensionering. Både konventionell sprinkler (automatisk vattensprinkler enligt BBR) och boendesprinkler har använts som kompensation för avsteg från förenklad dimensionering i följande fall:

Fallstudie 1: Brännbara ytskikt i flerbostadshus
Fallstudie 2: Förlängt gångavstånd till utrymningsväg i en affärslokal
Fallstudie 3: Minskat krav på brandteknisk klass för fönster i kontorsbyggnad
Fallstudie 4: Brännbar fasad i flerbostadshus
Fallstudie 5: Kombinationer av flera tekniska byten i kontorsbyggnad

Slutredovisningen utgörs av SP-rapporten "Tekniska byten i sprinklade byggnader - Fallstudier", Fredrik Nystedt, LTH, och Birgit Östman, SP (43 sidor).

Projektansvarig
  • Wäst-Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt