Projekt 13425 Avslutat Upprättande av vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Det finns en växande efterfrågan hos företagen inom i bygg- och anläggningsbranschen på hjälp och stöd kring hållbarhetsarbetet. Utöver de nya kraven på lagstadgad hållbarhetsrapportering, växer anspråken från beställarsidan och samhället i snabb takt på att företag kan visa på sitt samhällsengagemang och långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor. Men det kan vara svårt för små och medelstora aktörer att vid sidan av kärnverksamheten avsätta resurser för att få struktur i hållbarhetsarbetet. För att stödja och utveckla detta arbete ville deltagarna i projektgruppen utifrån sina olika utgångspunkter vara med och ta fram en vägledning som kan hjälpa små och medelstora företag inom byggbranschen att upprätta hållbarhetsredovisningar.

Syftet med vägledningen är också att bidra till att företagens hållbarhetsarbete blir mer strukturerat och konkret med tydliga uppsatta mål. Företagen tvingas se över sin påverkan på miljön och samhället, för att därefter avgöra hur företaget bör och ska agera för att minska den negativa påverkan (på exempelvis miljön) och öka den positiva (på exempelvis arbetsgivarsidan). Hållbarhetsredovisningen hjälper sedan företaget att följa upp arbetet och se till att arbetet ger resultat på lång sikt. En hållbarhetsredovisning hänger nära samman med företagets affärs- och marknadsplan och bidrar därmed till en hållbar verksamhetsstyrning och ett konkurrenskraftigt varumärke. Vägledningen har anpassats för att passa speciellt små- och medelstora företag inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Den bygger till stor del på lagkraven för den lagstadgade rapporteringen av icke-finansiell information samt det mest vedertagna regelverket för hållbarhetsredovisningar i Sverige, Global Reporting Initiative (GRI). Den har testats av två företag och en referensgrupp har gett synpunkter för att ytterligare säkerställa att innehållet passar den tänkta målgruppen.

Resultatet, själva vägledningen "Dags att hållbarhetsredovisa!" bygger på modellen med en skattedeklaration och utgår därför från en enkel mall. Där för företagen in uppgifter om sitt hållbarhetsarbete, och den ifyllda mallen kan skrivas ut och utgör därmed en fullvärdig hållbarhetsredovisning. Utöver mallen innehåller vägledningen huvudsakligen två förklarande delar, dels "Så här gör du!" som beskriver de olika stegen för att fram en hållbarhetsredovisning och dels "Till din hjälp!" som består av underlag för hållbarhetsaspekter och hur företag kan styra och mäta dem.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Dags att hållbarhetsredovisa", Marcus Anneroth och Nina Björstrand, båda Sharing Capabilities AB (sex sidor och fyra vägledningsdokument).

Projektansvarig
  • Åke Sundvall AB
Projektledare