Projekt 13769 Avslutat Förbättrad produktivitet i anläggningssektorn – etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har höga ambitioner gällande omställningen till ett hållbart byggande. För att uppnå detta krävs innovationer. Det handlar primärt att höja kvaliteten i byggprocessen och slutprodukten beträffande miljö, klimat och andra hållbarhetskriterier.

Om företagen ska satsa på FoU, krävs att kvalitetsförbättringar lönar sig. Entreprenörerna som jobbar mot RWS i Holland, uttrycker att det finns en sådan incitamentsstruktur med verifierbara krav i MEAT upphandlingar som motiverar investeringar i FoU som ger dyrare med bättre produkter.

Studien presenterar en hypotes om att lägsta pris upphandlingar främjar FoU-investeringar för att sänka kostnader.För att kunna ställa om bygg- och anläggningssektorn mot hållbar produktion krävs klimateffektivare produktion som vid upphandlingstillfället ofta är dyrare.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare