Artikel ReInfra AB återtar det eftersatta underhållet

Publicerad

Låg produktivitet och ett eftersatt underhåll gäckar svensk transportinfrastruktur. Inrättandet av en ny, framåtblickande och snabbfotad beställarorganisation kan råda bot på problemen.
ReInfra AB - en ny svensk infrastrukturbeställare
ReInfra AB - en ny svensk infrastrukturbeställare

Svensk transportinfrastruktur har två betydande men välkända utmaningar. Dels är produktiviteten i byggandet dålig och därutöver är underhållet eftersatt. Trafikverket har brottats med bristande produktivitet under en lång tid. Det finns en medvetenhet om problematiken och åtgärder har vidtagits. Implementering av nya arbetssätt går dock trögt i den stora myndigheten. Därutöver finns en omfattande underhållsskuld som ger en sämre funktion på både väg och järnväg. Underfinansieringen av underhåll är primärt ett politiskt problem. En lösning som har bäring mot båda utmaningarna tar utgångspunkt i norska Nye Veier.

Nye Veier är ett offentligt ägt aktiebolag som parallellt med Statens Vegvesen upphandlar byggandet av motorvägar i Norge. Bolaget finansieras över statsbudgeten med målet att färdigställa vägar snabbt och billigt. Erfarenheterna sedan uppstarten år 2015 är övervägande positiva och organisationen har fått fortsatt förtroende efter regeringsskiftet. Nye Veiers existensberättigande är betingat på att uppsatta mål levereras. Det skapar tydliga incitament. Bolaget har också skapat en institutionell konkurrens som pressat Statens Vegvesen att förbättra sin verksamhet.

Föreliggande studie föreslår att Sverige följer Norges exempel och upprättar ReInfra AB. Likt den norska föregångaren är avsikten att ett nytt fokuserat ledarskap ska utmana föråldrade strukturer och metoder med nya verktyg och processer.  Därutöver etableras en institutionell konkurrens för att både inspirera och utmana Trafikverket. Till skillnad från Nye Veier föreslås att ReInfra fokuserar på reinvesteringar av väg och järnväg för att återta det eftersatta underhållet. Finansieringen bör primärt ske över statsbudgeten och uppgå till 10 mdkr årligen, vilket sammanfaller med vad som krävs för att återställa underhållsskulden under innevarande planperiod.

Regeringen bör tillsätta en utredning för att upprätta ReInfra AB. Ett sådant bolag skulle kunna stärka produktiviteten i hela sektorn genom ett nytänk och samtidigt åtgärda det eftersatta underhållet.


Kontakt