Projekt 14323 Pågående Klimatpåverkan från inre ytskikt och rumskomplettering

Projekttid

Sammanfattning

Mot bakgrund av Boverkets utökade omfattning av klimatdeklarationen och en ökad medvetenhet om byggbranschens klimatpåverkan har behovet av en kunskapsökning i ämnet identifierats. Detta framhävs i Malmqvist et al. (2023) där det konstateras att ”många av resurssammanställningarna hade bristfälliga underlag för invändiga ytskikt och fast inredning (byggdel 7) eller inga uppgifter alls, har schablonvärden använts i beräkningarna för hela byggdel 7”. Framåt kommer det att vara nödvändigt för byggbranschen att adressera klimatpåverkan från byggdel 7 med ökad precision. Projektets syfte är att förstå och kartlägga var och hur den största klimatpåverkan genereras inom byggdel 7 och identifiera var det finns störst potential för optimering. Tidigare schablonberäkningar grundar sig till stor del på typiska klimatdata från Boverket och använder sig först i tredje hand av EPD:er (Malmqvist et al 2023). En del av undersökningen består av att inventera inom vilka undergrupper till byggdel 7 det finns EPD:er att tillgå.

En annan central del är att identifiera om det finns stor spridning av klimatpåverkan inom specifika materialgrupper. Detta för att kunna identifiera inom vilka produktkategorier det finns potential till att nyttja produkter med lägre klimatpåverkan. Resultaten från denna studie är avsedda att fungera som ett komplement till befintliga schabloner utvecklade av KTH.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt