Projekt 8065 Avslutat Indexmetod för värdering av brandrisker i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Bakgrund
Allt mer komplexa och ovanliga byggnadstyper har lett till mer funktionskravsbaserade normer som delvis ersatt de äldre detaljreglerna. Normalt innehåller inte funktionskrav verifierbara nivåer utan dessa anges i rådstext, men med dagens kunskap är det endast i vissa fall möjligt att ange sådana nivåer. Dessutom kan det vara svårt att kvantitativt verifiera att funktionskrav har uppnåtts, ofta på grund av att beräkningsmetoder saknas. Riskanalys kan i dessa fall vara ett bra hjälpmedel för konstruktörer och byggare.

Syfte
Syftet med detta projekt har varit att utveckla en vetenskapligt underbyggd metodik för att bedöma brandsäkerheten i flervånings trähus i form av ett riskindex som enkelt ska kunna användas för att välja kostnadseffektiva konstruktionslösningar.

Genomförande
Med bidrag från SBUF har arbetet utförts av NCC AB och Skanska Sverige AB i samarbete med Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola, samt Institutet för träteknisk forskning/AB Trätek. I projektet har även deltagit en expertgrupp bestående av fem personer från vardera Danmark, Finland, Norge och Sverige med bakgrunder i dimensionering, provning, brandförsvar, försäkring samt forskning.

Resultat
Den indexmetod som presenteras i en instruktionsfolder från Trätek bygger på att strukturen för brandsäkerheten i en byggnad kan ordnas i ett antal nivåer. Överst ligger den policy som gäller, sedan specificeras målen, på nästa nivå strategierna och längst ned ett stort antal parametrar. Parametrarna delas in i underparametrar som är kvantifierbara, organiseras i beslutstabeller och ges ett mätbart betyg. När indexmetodens struktur är fastställd tilldelas vikter till mål, strategier och parametrar. Indexmetodens struktur och vikterna har bestämts av de deltagande experterna med hjälp av den så kallade Delphi-metoden, en välbeprövad metod för att strukturera en expertgrupps åsikter.

Genom matrismultiplikation av betygen och vikterna erhålls ett relativt mått på vikten av varje parameter samtidigt som ett enda indexvärde för den aktuella byggnaden bestäms. Detta värde kan sedan jämföras med ett indexvärde för andra byggnader eller användas för att jämföra olika brandskyddsåtgärder. En grundförutsättning är dock att byggnormens grundkrav är uppfyllda.

Relaterade projekt